REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE!

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na 21 kierunków studiów podyplomowych:  Analityka i Bezpieczenstwo Żywności, Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska, Aranżacje Florystyczne, Architektura Wnętrz Ogrodowych i Krajobrazowych, Diagnostyka Molekularna, Genetyka Sądowa, Gospodarka Spoleczna na Obszarach Wiejskich, Innowacyjna Biogospodarka, Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie, Nowoczesne Rolnictwo, Ocena Jakości Agrosurowców, Odnawialne Źródła Energii, Pielęgniarstwo Zwierząt z Elementami Zoopsychologii, Radiologia Weterynaryjna, Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych, Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów, Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Zywności, Zarządzanie Potencjałem Turystycznym, Zarządzanie Systemami Środowiska, Zoopsychologia, Żywienie Czlowieka i Dietetyka. Dokumenty (podanie-kwestionariusz, odpis dyplomu, ksero dowodu osobistego, 2 zdjęcia, dowód wpłaty - 150 zl na konto: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031) należy składać w pok. 126, ul. Glęboka 31 lub przesłać pocztą w dniach od 1 czerwca do 30 września 2014 r. Zajęcia będą w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie. Warunkiem uruchomienia danego kierunku studiów jest wystarczająca liczba kandydatów.

Szczególowe informacje: 81 445 66 30, cku@up.lublin.pl


ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM TURYSTYCZNYM
Studia dofinansowane z EFS

Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie Potencjałem Turystycznym będzie przygotowany merytorycznie i praktycznie do podejmowania działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji. Będzie posiadał wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Będzie posiadał umiejętność organizowania pracy i podejmowania przedsiewzięć w obszarze turystyki i rekreacji, przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych odbiorców, samodzielnego planowania i realizacji zalozonych przedsięwzięć w zakresie zajęc i imprez w roznych wymiarach czasowo-przestrzennych. Będzie posiadał umiejętność efektywnego komunikowania się i zawiązywania kontaktów interpersonalnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik przekazu oraz umiejętności organizacyjno-kierownicze. Będzie posiadał wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania w turystyce oraz aktualnie obowiązujacych aktów prawnych dotyczących tych dziedzin gospodarki. W roku 2014/2015 studia są bezpłatne, gdyż są realizowane w ramach projektu: PWP Polak Węgier dwa bratanki - adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadry branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Projekt jest wspołfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nie przewiduje wyżywienia uczestników i zwrotu kosztów dojazdu  na zajęcia oraz noclegów. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie kompletu dokumentów w Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Głęboka 31, pok. 126). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wykaz niezbędnych dokumentów jest następujący: podanie-kwestionariusz, dyplom ukończenia studiów wyższych, ksero dowodu osobistego, 2 zdjęcia, deklaracje uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o statusie uczestnikaoświadczenie uczestnika projektuoświadczenie ogólnedane uczestnika projektu,zaświadczenie o zatrudnieniu,  formularz zgłoszeniowy. Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele co 2, 3 tygodnie. W projekcie mogą uczestniczyć: 

1. Rolnicy (zaświadczenie z KRUS)

2. Samozatrudnieni

3. Zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach

4. Zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach

5. Zatrudnieni w administracji publicznej

6. Zatrudnieni w organizacjach pozarządowych

............................................................................................................................................................................................................................................

INNOWACYJNA BIOGOSPODARKA

Absolwent studiów podyplomowych: Innowacyjna Biogospodarka będzie posiadał wiedzę niezbędną do projektowania, oceny i stosowania technologii prośrodowiskowych w produkcji rolniczej, ochronie srodowiska. Będzie dysponował wiedzą w zakresie tworzenia, rozwoju i wdrażania innowacji w różne sektory powiązane z biogospodarką w tym medycynie, farmacji, przemyśle rolno-spożywczym. Sylwetka absolwenta odpowiada na wyzwania przed jakimi stoi Polska i UE. Zapotrzebowanie na innowacje w zakresie biogospodarki jest także zgodne z przyjętym założeniem wykorzystania potencjału Lubelszczyzny. Regionalna Strategia Innowacji zaklada docelową wizje województwa lubelskiego jako regionu, którego przewaga konkurencyjna będzie oparta na przedsiebiorczości, nowoczesnym rolnictwie, walorach ekologicznych oraz potencjale naukowo-badawczym i edukacyjnym. Dysponując wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w czasie studiow podyplomowych: Innowacyjna Biogospodarka absolwent będzie miał możliwości zatrudnienia w rożnych sektorach powiązanych z biogospodarką.


GOSPODARKA SPOŁECZNA NA OBSZARACH WIEJSKICH

Absolwenci studiów podyplomowych: Gospodarka Społeczna na Obszarach Wiejskich nabędą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz spoleczno-ekonomicznych w odniesieniu do problematyki zwiazanej z produkcją rolniczą, kształtowaniem przydomowych terenów zieleni, konkurencyjnością gospodarstw rolnych, organizacją wypoczynku czynnego oraz żywienia człowieka w zakresie wiedzy przyrodniczej, jak również w obszarze społeczno-gospodarczym, dotyczącym demografii, pomocy społecznej wobec różnych kategorii osób w warunkach współczesnej wsi polskiej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i ich funkcji, elementów socjologii organizacji, teorii zarządzania, rozwoju terytorialnego w ujęciu samorządów lokalnych z elementami doradztwa biznesowego w gospodarce społecznej. Zdobyta wiedza przygotuje absolwentów do dokonania diagnozy społeczno-gospodarczej okreslonego obszaru wiejskiego, określania zapotrzebowania spolecznego i gospodarczego na usługi na obszarach wiejskich w kontekście własnej działalności gospodarczej lub doradztwa indywidualnego i grupowego świadczonego np. poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pozyskiwania środków i funduszy rezerwowanych przez samorządy lokalne na wsparcie gospodarki spolecznej, rozwiazywania problemów społeczno-gospodarczych osób bezrobotnych, dotkniętych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem funduszy społecznych, wspierania osób starszych i samotynych oraz niepełnosprawnych z wykorzystaniem funduszy społecznych.


OCENA JAKOŚCI AGROSUROWCÓW

Absolwent studiów podyplomowych; Ocena Jakości Agrosurowców  zdobędzie wiedzę na temat biologicznych, chemicznych i fizycznych właściwości surowców żywnosciowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Bedzie posiadac wiedzę na temat metod i aparatury do badania podstawowych właściwości fizycznych, chemicznych i fizykochemicznych agrosurowców. Będzie potrafić wskazać biologiczne, chemiczne i fizyczne czynniki zagrażające jakosci surowców rolniczych do produkcji zywności. Bedzie znał zasady zrownoważonego rozwoju oraz ich wpływ na jakośc surowców żywnościowych. Słuchacze będą mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu metod oceny jakości surowców rolniczych, prawnych aspektów kontroli zywności oraz systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Sluchacze zapoznają sie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami dotyczącymiprawa zywnościowego. Poznają systemy gwarantujace bezpieczeństwo zywności, tj. GMP, GHP, HACCP, system zarządzania jakością według norm serii ISO 9000. Sluchacze będą mieć mozliwość uzyskania certyfikatu: "Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności" nadanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie. W ramach prowadzonych zajęć z modułów będzie realizowany ramowy program szkolenia ASZBŻ opracowany przez Osrodek Kompetencji i Personelu PCBC. Studia będą realizowane w Zamościu.


Kurs: Lonżowanie Koni I i II stopnia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników kursu z zasadami lonżowania koni z wykorzystaniem różnego rodzaju wodzy pomocniczych. Celem lonżowania jest przyzwyczajenie koni do siodła, uprzęży, szkolenie bez obciążenia, budowa zaufania, wyuczenie posłuszeństwa, wyrobienie taktu, rozluźniania, kontaktu, zapewnienie ruchu koniom chorym, wspieranie szkolenia konia wierzchowego i zaprzęgowego.Uczestnik kursu będzie miał wiedzę dotyczącą zasad działania różnego rodzaju pomocy służących do lonżowania koni, zdobędzie również wiedzę dotyczącą analizowania biomechaniki chodu konia w zależności od jego budowy anatomicznej. Uczestnik kursu będzie potrafił dostrzec problemy zwiazane z pracą z końmi trudnymi i młodymi. Kurs Lonżowania Koni I stopnia obejmuje 10 godzin, podobnie jak Kurs Lonzowania Koni II stopnia. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Głęboka 31, pok. 126) dokumentów (podanie-kwestionariusz, ksero dowodu osobistego, deklaracja o posiadanych kompetencjach z podstaw wiedzy o sportowym użytkowaniu koni, dowód opłaty za kurs) do dnia 7 maja. Cena Kursu Lonżowania Koni I stopnia wynosi 150 zł, a II stopnia 203 zł. Opłatę należy przekazać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031. Termin kursu: 13-14 maj 2014 r.Rozpoczęcie kursu 13 maja o godz. 10.00 w sali nr 6, Felin.


Kurs Podstawowy Sędziego w Dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne

Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności zwiazanych z sędziowaniem sportowych rajdów konnych. Celem zajęć teoretycznych jest zapoznanie uczestników z przepisami i regulaminem dyscypliny, natomiast zajęcia praktyczne polegają na nauce obliczania prędkości, norm czasu, wypelnianiu kart weterynaryjnych oraz wyników końcowych. Efekty kształcenia pomogą kursantom w zrozumieniu odpowiedzialnej roli sędziego jaką pełni podczas rozgrywania zawodów. Absolwent zdobędzie kwalifikacje do pełnienia funkcji sędziego III klasy i może być powołany do komisji sędziowskiej na zawodach. Kurs obejmuje 12 godzin zajęć (6 godzin zajęć teoretycznych i 6 godzin zajęć praktycznych). Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Głęboka 31, pok.126) dokumentów (podanie-kwestionariusz, ksero dowodu osobistego, deklaracja o posiadanych kompetencjach z podstaw wiedzy o sportowym użytkowaniu koni, dowód opłaty za kurs) do dnia 23 kwietnia 2014 r. Cena kursu wynosi 53 zł. Opłatę należy przekazać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031.  Termin kursu 28-29 kwiecień 2014 r.Rozpoczęcie 28 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) godz. 15.00, s. 4 Agro II.


ARANŻACJE FLORYSTYCZNE

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy absolwentow studiów o sztukę układania kwiatów i komponowania roślin doniczkowych. Słuchacze zostaną przygotowani do wykonywania zawodu florysty. Będą posiadali umiejętność dekorowania wnętrz mieszkalnych i użytkowych kwiatami ciętymi oraz doniczkowymi. Uzyskają umiejętność wykonywania dekoracji okolicznościowych (ślubnych, imieninowych, świątecznych, pogrzebowych itp.) i organizacji kwiaciarni. Istotnym elementem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z metodami przedłużania pozbiorczej trwałości kwiatów ciętych i sposobami przechowywania materialu kwiaciarskiego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się aranżacją wnętrz mieszkalnych, biurowych, sklepów, kościołow, teatrów, sal koncertowych, banków, sal konferencyjnych, lotnisk itp. Będą mogli podjąć pracę na giełdach kwiatowych, w hurtowniach i kwiaciarniach. Będą mogli prowadzić szkolenia i pokazy florystyczne. Program kształcenia obejmuje 240 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych podczas dwóch semestrów. Koszt studiów studiów wynosi 3 522 zł za 1 semestr.


ARCHITEKTURA WNĘTRZ OGRODOWYCH I KRAJOBRAZOWYCH

Celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z metodami i sposobami kształtowania ogrodów, parków i krajobrazu. Słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą aspektów prawnych i wymagań w zakresie projektowania przestrzeni publicznych, przestrzeni terenów zieleni, ogrodów, parków, będą przygotowani do samodzielnego zarządzania procesem projektowym, kierowania zespołem projektowym. Słuchacze będą przygotowani również do przeprowadzania rozmowy z potencjalnym klientem./zleceniodawcą /użytkownikiem. Celem kształcenia jest także przygotowanie teoretyczne słuchaczy z zakresu ksztaltowania architektury form ogrodowych w różnych kontekstach i środowiskach - zabytkowe, miejskie itp. Absolwenci bedą posiadali również świadomośc znaczenia i potrzeby poprawy środowiska zamieszkania. Absolwenici studiów będą mogli znaleźć zatrudnienie w pracowniach projektowych architektury krajobrazu, pracowniach projektujących przestrzenie publiczne, urzędy, zajmujących się kształtowaniem krajobrazu czy problematyką środowiskową oraz ochroną przyrody. Program kształcenia obejmuje 160 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Koszt dwusemestralnych studiów wynosi 1650 zł za 1 semestr.

.............................................................................................................................................................

Masaż sportowy i relaksacyjny koni

 

 Stosowanie masażu sportowego i relaksacyjnego koni jest zgodne ze standardami międzynarodowymi, a jego wykorzystanie jest znane i coraz bardziej popularne na całym świecie. Celem  kursu jest: poznanie aparatu ruchu konia w kontekście fizjologii pracy mięśni, umiejętność oceny skuteczności treningu w rozwoju sylwetki sportowej konia, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu masażu sportowego i relaksacyjnego, poznanie termowizji jako metody wspomagającej dobór odpowiedniego masażu do indywidualnych potrzeb organizmu konia. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w ośrodkach sportów konnych, torach wyścigowych, szpitalach dla koni. Kurs obejmuje 12 godzin zajęć teoretycznych i 9 godzin zajęć praktycznych. Cena kursu: 800 zł. Kierownikiem kursu jest Pani dr hab. Iwona Janczarek. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie kompletu dokumentów w Centrum Kształcenia Ustawicznego: podania-kwestionariuszadeklaracji o znajomości budowy konia, ksero dowodu osobistego, dowodu opłaty za kurs. Najbliższa edycja: zima  2013/2014 r. Zajęcia prowadzi Pani mgr Maria Soroko. Rekrutacja trwa do 20 marca 2014 r.

...........................................................................................................................................................................,....

ZAPRASZAMY NA KURSY JĘZYKOWE

100-godzinny kurs skierowany jest do osób pragnących zwiększyć swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Kurs przygotowuje do egzaminu TELC i odbywa sie na róznych poziomach zaawansowania. Koszt kursu wynosi tylko 925 zł. Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nr 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kursu. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego: podania-kwestionariusza, ksero dowodu osobistego, dowodu opłaty za kurs. Rekrutacja trwa do 20 października 2013 r. Kurs skierowany jest do studentów, pracowników Uczelni oraz osób spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

.........................................................................................................................................................

Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na kurs dokształcający: Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship. Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze znaczeniem jeździectwa naturalnego w procesie szkolenia konia, przekazanie wiedzy z zakresu psychiki konia w aspekcie jego użytkowania, wykształcenie umiejętności tzw. pracy z ziemi oraz pracy w siodle, w tym odczulania, pracy na kole, cofania, przejść oraz użycie wodzy pośredniej i bezpośredniej. Absolwenci kursu będą przygotowani do pracy w ośrodkach hodowli koni, klubach jeździeckich oraz ośrodkach hipoterapeutycznych. Kurs obejmuje 12 godzin (6 godzin zajęć teoretycznych i 6 godzin zajęć praktycznych) w dniach 26-27 październik 2013 r. Zajęcia poprowadzi Pani Justyna Mitka.Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie kompletu dokumentów w CKU: podanie-kwestionariusz, ksero dowodu osobistego, deklaracja o posiadanej wiedzy dotyczącej konia, oraz dowodu opłaty za kurs: 134 zł na konto UP w Lublinie nr: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031. Rekrutacja trwa do 22 października 2013 r. Zajęcia odbędą się 26-27 października 2013 r. w sali 6, ul. Doświadczalna 50 (Gospodarstwo Doświadczalne Felin), rozpoczęcie: godz. 8.00.

 ...........................................................................................................................................................................

starsze wpisy »