Nowy kierunek studiów podyplomowych: Rachunkowość i Podatki w Rolnictwie

 

Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych jest uzyskanie aktualnej wiedzy w zakresie obciażeń finansowych, zasad prowadzenia rachunkowości finansowej, w tym ewidencji, kalkulacji i sprawozdawczości z uwzględnieniem wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz systemu FADN dla gospodarstw rolniczych i producentów rolnych. W programie nauczania szczególny nacisk kładziony będzie na zmiany w systemie opodatkowania rolników dotyczące wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie. Studia pozwolą słuchaczom posiąść wiedzę o podatkach występujacych w działalności gospodarstw rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad opodatkowania działalności rolniczej podatkiem od towarów i usług.

Studia skierowane są do rolników i przedsiebiorców rolnych, pracowników instytucji samorządowych i rządowych wspierających sektor rolny. Absolwenci mogą być zatrudnieni w biurach rachunkowych prowadzących ksiegowość gospodarstw lub przedsiębiorstw rolniczych, w roli doradów w zakresie rachunkowości rolnej lub nauczycieli szkól rolniczych.

Rekrutacja na studia rozpocznie się 1 czerwca 2015 r. Koszt jednego semestru wynosi: 1 400 zł.


Kurs Podstawowy Sędziego w Dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne

 Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności zwiazanych z sędziowaniem sportowych rajdów konnych. Celem zajęć teoretycznych jest zapoznanie uczestników z przepisami i regulaminem dyscypliny, natomiast zajęcia praktyczne polegają na nauce obliczania prędkości, norm czasu, wypelnianiu kart weterynaryjnych oraz wyników końcowych. Efekty kształcenia pomogą kursantom w zrozumieniu odpowiedzialnej roli sędziego jaką pełni podczas rozgrywania zawodów. Absolwent zdobędzie kwalifikacje do pełnienia funkcji sędziego III klasy i może być powołany do komisji sędziowskiej na zawodach. Kurs obejmuje 12 godzin zajęć (6 godzin zajęć teoretycznych i 6 godzin zajęć praktycznych). Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Głęboka 31, pok.126) dokumentów (podanie-kwestionariusz, ksero dowodu osobistego, deklaracja o posiadanych kompetencjach z podstaw wiedzy o sportowym użytkowaniu koni, dowód opłaty za kurs) do dnia 20 kwietnia 2015 r. Cena kursu wynosi 53 zł. Opłatę należy przekazać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031.  Termin kursu 27-28 kwiecień 2015 r.Rozpoczęcie 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) godz. 15.00, s. 4 Agro II.


Zapraszamy na kurs specjalistycznego języka angielskiego  i niemieckiego 

Kurs przygotowuje do egzaminu przeprowadzanego przez MONDIALE Testing- Accredited Test Centre z siedzibą w Szwajcarii. MONDIALE Testing od ponad 20 lat zajmuje się certyfikowaniem umiejętności językowych w zakresie języków specjalistycznych umożliwiając kandydatom zdawanie egzaminów metodą online w akredytowanych centrach egzaminacyjnych. Egzaminy skierowane są do osób pragnacych związać swoją przyszłość zawodową z dziedzinami opartymi na znajomości języka technicznego. Egzaminy językowe przeprowadzane przez MONDIALE są profesjonalne, rzetelne i wiarygodne oraz dostosowane do poziomu znajomosci jezyka; sprawdzają wszystkie umiejętności ujęte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEF): mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Pisemna część egzaminu w formie testu online obejmuję umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Umiejętności posługiwania się językiem w mowie sprawdzane są w formie testu ustnego przeprowadzanego za pośrednictwem Adobe Connect.

Kurs obejmuje 60 godzin. Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie znajomości języka angielskiego (lub niemieckiego) na poziomie min. A2+ oraz złożenie kompletu dokumentów w Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Głęboka 31, pok. 126): podanie-kwestionariusz, ksero dowodu osobistego, deklaracja dotycząca  znajomości języka, dowód opłaty za kurs. Koszt kursu wynosi 570 zł. Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031. Rekrutacja trwa do 27 marca 2015 r.


Nowy kierunek studiów podyplomowych:

Absolwent studiów podyplomowych: Integrowana Produkcja Roślin będzie: miał świadomość roli integrowanej produkcji w zapewnieniu wysokiej jakości żywności i ochronie środowiska, posiadał wiedzę z zakresu metod ochrony roślin przyjaznych dla środowiska (bezpiecznych dla środowiska), potrafił opracować projekt technologii uprawy metodą integrowaną oraz wykonać go w praktyce, potrafił rozpoznać agrofagi i wskazać najlepszą metodę ograniczenia ich populacji w uprawach prowadzonych metodą integrowaną, ze względu na jakość żywności i bezpieczeństwo środowiska, miał wiedzę na temat podstaw prawnych i ekonomicznych prowadzenia gospodarstwa w aspekcie produkcji integrowanej, potrafił zdefiniować potrzeby nawozowe roślin oraz zaproponować racjonalne nawożenie w uprawach integrowanych. Ponadto będzie  przygotowany do prowadzenia szkoleń z zakresu integrowanej produkcji roślinnej dla producentów, przygotowany do wykonywania zadań związanych z nadzorowaniem i kontrolą w obszarze integrowanej produkcji roślinnej. 

Absolwenci znajdą zatrudnienie w gospodarstwach prowadzących produkcję metodami integrowanymi, w firmach zajmujących się szkoleniem z zakresu integrowanej produkcji roślin i metod ochrony. Znajdą zatrudnienie w jednostkach prowadzących kontrolę i wspierających integrowaną produkcję roślin. Nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje Rada Wydzialu Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Kierownikiem studiów podyplomowych jest Pan dr hab. Robert Gruszecki. Studia trwają 2 semestry. Koszt jednego semestru wynosi 1350 zł.

 

[ wersja PDF do druku ]

 

 


 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na niektóre kierunki studiów podyplomowych.  Rekrutacja trwa do 15 lutego 2015 r. Dokumenty (podanie-kwestionariusz, odpis dyplomu, ksero dowodu osobistego, 2 zdjęcia, dowód wpłaty - 150 zl na konto: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031) należy składać w pok. 126, ul. Glęboka 31 lub przesłać pocztą. Zajęcia będą w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie. Warunkiem uruchomienia danego kierunku studiów jest wystarczająca liczba kandydatów.

Szczegółowe informacje: 81 445 66 30, cku@up.lublin.pl


Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na kurs dokształcający: Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship. Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze znaczeniem jeździectwa naturalnego w procesie szkolenia konia, przekazanie wiedzy z zakresu psychiki konia w aspekcie jego użytkowania, wykształcenie umiejętności tzw. pracy z ziemi oraz pracy w siodle, w tym odczulania, pracy na kole, cofania, przejść oraz użycie wodzy pośredniej i bezpośredniej.

Absolwenci kursu będą przygotowani do pracy w ośrodkach hodowli koni, klubach jeździeckich oraz ośrodkach hipoterapeutycznych. Kurs obejmuje 12 godzin (6 godzin zajęć teoretycznych i 6 godzin zajęć praktycznych) w dniu 29 listopada 2014 r.

Zajęcia poprowadzi Pani Justyna Mitka.Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie kompletu dokumentów w

 CKU: podanie-kwestionariusz, ksero dowodu osobistego, deklaracja o posiadanej wiedzy dotyczącej konia, oraz dowodu opłaty za kurs: 134 zł na konto UP w Lublinie nr: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031.

Rekrutacja trwa do 20 listopada 2014 r.

Zajęcia będą w dniu 29 listopada 2014 r.w sali 6, ul. Doświadczalna 50 (Gospodarstwo Doświadczalne Felin), rozpoczęcie: godz. 8.00.


Masaż sportowy i relaksacyjny koni

 

 Stosowanie masażu sportowego i relaksacyjnego koni jest zgodne ze standardami międzynarodowymi, a jego w

ykorzystanie jest znane i coraz bardziej popularne na całym świecie. Celem  kursu jest: poznanie aparatu ruchu konia w kontekście fizjologii pracy mięśni, umiejętność oceny skuteczności treningu w rozwoju sylwetki sportowej konia, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu masażu sportowego i relaksacyjnego, poznanie termowizji jako metody wspomagającej dobór odpowiedniego masażu do indywidualnych potrzeb organizmu konia. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w ośrodkach sportów konnych, torach wyścigowych, szpitalach dla koni. Kurs obejmuje 12 godzin zajęć teoretycznych i 9 godzin zajęć praktycznych. Cena kursu: 800 zł. Kierownikiem kursu jest Pani dr hab. Iwona Janczarek. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie kompletu dokumentów w Centrum Kształcenia Ustawicznego: podania-kwestionariuszadeklaracji o znajomości budowy konia, ksero dowodu osobistego, dowodu opłaty za kurs. Zajęcia prowadzi Pani mgr Maria Soroko. Rekrutacja trwa do 30 października 2014 r. Zajęcia odbędą się w dniach 5-7 listopad 2014 r. godz. 8.00 w sali nr 6, Gospodarstwo Doświadczalne Felin.


ZAPRASZAMY NA KURSY JĘZYKOWE

100-godzinny kurs skierowany jest do osób pragnących zwiększyć swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Kurs przygotowuje do egzaminu TELC i odbywa sie na róznych poziomach zaawansowania. Koszt kursu wynosi tylko 925 zł. Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nr 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kursu. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego: podania-kwestionariusza, ksero dowodu osobistego, dowodu opłaty za kurs. Rekrutacja trwa do 15 października 2014 r. Kurs skierowany jest do studentów, pracowników Uczelni oraz osób spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.


PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE!

 


ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM TURYSTYCZNYM
Studia dofinansowane z EFS

Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie Potencjałem Turystycznym będzie przygotowany merytorycznie i praktycznie do podejmowania działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji. Będzie posiadał wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Będzie posiadał umiejętność organizowania pracy i podejmowania przedsiewzięć w obszarze turystyki i rekreacji, przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych odbiorców, samodzielnego planowania i realizacji zalozonych przedsięwzięć w zakresie zajęc i imprez w roznych wymiarach czasowo-przestrzennych. Będzie posiadał umiejętność efektywnego komunikowania się i zawiązywania kontaktów interpersonalnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik przekazu oraz umiejętności organizacyjno-kierownicze. Będzie posiadał wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania w turystyce oraz aktualnie obowiązujacych aktów prawnych dotyczących tych dziedzin gospodarki. W roku 2014/2015 studia są bezpłatne, gdyż są realizowane w ramach projektu: PWP Polak Węgier dwa bratanki - adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadry branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Projekt jest wspołfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nie przewiduje wyżywienia uczestników i zwrotu kosztów dojazdu  na zajęcia oraz noclegów. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie kompletu dokumentów w Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Głęboka 31, pok. 126). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wykaz niezbędnych dokumentów jest następujący: podanie-kwestionariusz, dyplom ukończenia studiów wyższych, ksero dowodu osobistego, 2 zdjęcia, deklaracje uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o statusie uczestnikaoświadczenie uczestnika projektuoświadczenie ogólnedane uczestnika projektu,zaświadczenie o zatrudnieniu,  formularz zgłoszeniowy. Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele co 2, 3 tygodnie. W projekcie mogą uczestniczyć: 

1. Rolnicy (zaświadczenie z KRUS)

2. Samozatrudnieni

3. Zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach

4. Zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach

5. Zatrudnieni w administracji publicznej

6. Zatrudnieni w organizacjach pozarządowych


 

starsze wpisy »